ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Hilde Sannen, BE 0727297882, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Sint Katarinastraat 10, hierna "Hilde Sannen" genoemd, en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site Lazuli Prints: http://www.lazuliprints.be, hierna "de Koper" genoemd.
 
Deze voorwaarden zijn exclusief voor de Koper. De Koper die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.

De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en -relaties.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.


Artikel 1 - Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Hilde Sannen enerzijds en de meerderjarige opdrachtgever anderzijds, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Hilde Sannen, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.


Artikel 2 - Bestelling

De Koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Hilde Sannen verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft Hilde Sannen het recht om de Koper een vervangartikel toe te sturen dat qua kwaliteit en prijs, minstens evenwaardig is.


Artikel 3 - Prijzen en productinformatie

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. Wanneer de Koper een bestelling plaatst, geldt altijd de prijs (en/of de eventuele promotie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Hilde Sannen behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.
Hilde Sannen tracht zowel de productomschrijvingen als de foto’s zo duidelijk en correct mogelijk te publiceren. Specifieke productinformatie (afmetingen, gewicht, gebruikte materialen,…) betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto's kunnen afwijken van de echte kleuren. Indien gewenst kan de Koper altijd bijkomende informatie krijgen over de aangeboden producten.
 

Artikel 4 - Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling, heeft de Koper de keuze uit verschillende betaalmethoden.
Zodra Hilde Sannnen de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen 1 werkdag, van dinsdag tot en met zaterdag. Voor speciale bestellingen geldt een langere verwerkingstijd.
De door de Koper geplaatste bestellingen worden maximaal 10 dagen gereserveerd. Indien Hilde Sannen de betaling dan nog niet heeft ontvangen, zal Hilde Sannen de Koper per e-mail een herinnering sturen. Reageert de Koper niet binnen de 3 dagen na ontvangst van deze herinnering, dan gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.
Hilde Sannen heeft het recht om de bestelling te weigeren, o.m. bij een (gedeeltelijke) niet betaling van een vorige schuld.
 

Artikel 5 - Levering en Verzending

5.1. Levering
 
Hilde Sannen tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Alle genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en Hilde Sannen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten haar wil om.
De Koper bezorgt Hilde Sannen het correcte leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur na ontvangst te worden gemeld op het nummer 0032 02 725 67 67 of via het contactformulier. Het betreffende artikel worden teruggestuurd binnen de 14 dagen na ontvangst en kan worden omgeruild of terugbetaald.
 
5.2. Leveringstermijn

Bestellingen worden geleverd in België in principe binnen 2 werkdagen na verzending, in andere EU-landen binnen 4-5 werkdagen na verzending.
Op het ogenblik van verzending ontvangt de Koper een trackingcode, waarmee de status van de verzending kan worden opgevolgd.
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringstermijn niet haalbaar is, dient Hilde Sannen de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.
 
Artikel 6 - Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

6.1. Retourneren
 
Indien een artikel bij ontvangst beschadigd blijkt, dan heeft de Koper de mogelijkheid het desbetreffende artikel terug te sturen binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst. De Koper dient hiervan schriftelijk melding te maken, via het contactformulier. Het artikel dient voldoende gefrankeerd, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking te worden teruggezonden. De Koper voegt tevens de leveringsbon bij met vermelding van de reden van terugzending. De verwerkings- en betalingskosten blijven verschuldigd, zelfs bij volledige terugzending van de bestelling.
 
Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door Lazuli terugbetaald. Door de Koper gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.
 
Alle artikelen worden vóór verzending gecontroleerd en verpakt in een degelijke verpakking. De Koper dient de bestelling direct te controleren bij levering. Het is ten stelligste af te raden door het transport beschadigde verpakkingen te aanvaarden. Indien de Koper helaas toch een beschadiging vaststelt, dient Hilde Sannen daarover onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 
Let wel:
-  Door de koper beschadigde, bevuilde of reeds gebruikte artikelen kunnen niet worden teruggestuurd.
-  Bij overmatige retourzendingen behoudt Lazuli zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren.
-  Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode of deel uitmakend van een kortingsactie kunnen níet geretourneerd worden.
 
6.2. Klachten
 
Heeft u – ondanks onze goede zorgen en oplettendheid – toch een klacht? Mail deze gerust door naar hildesannen@pandora.be. Elke klacht wordt behandeld en samen proberen we tot een oplossing te komen.
 
 
Artikel 7 - Privacy

Alle door Hilde Sannen ontvangen en vergaarde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Lazuli Prints.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft men te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Indien men z'n gegevens uit de databank wil laten verwijderen, volstaat het om Hilde Sannen een e-mail te sturen met duidelijke vermelding van de gegevens.
 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Hilde Sannen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
 
De Koper aanvaardt dat de elementen/functies/grafische charters op de website kunnen evolueren. Bepaalde functies kunnen bijgevolg verwijderd en/of toegevoegd worden. Hilde Sannen heeft het recht om, op elk moment en voor welke reden dan ook, de website te wijzigen zonder de Koper daarvan van te voren op de hoogte te brengen.
 
Hilde Sannen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbrekingen van de website. Hilde Sannen is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de post- of koerierdiensten. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en indien de Koper hierover vragen heeft, dient deze zich te wenden tot de post- of koerierdiensten of de transporteur.


Artikel 9 - Verzakingsrecht

De Koper heeft het recht om af te zien van een aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien de Koper zich op deze mogelijkheid wilt beroepen, dient deze de goederen op eigen risico en kosten te retourneren, na eerst Hilde Sannen daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 

Artikel 10 - Eigendomsrecht

Hilde Sannen blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendom

De informatie, logo’s, afbeeldingen, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de inhoud op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Hilde Sannen, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of aanverwanten te produceren.


Artikel 12 - Duur

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Hilde Sannen online worden aangeboden.
 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

BETALEN KAN JE MET

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments